Monday, April 14, 2008

Ministria e Kulturës


NËNSHKRIMI I MEMORANDUMIT HAP DREJT BASHKIMIT EVROPIAN

“Në programin “Kultura 2008-2013” marrin pjesë të 27 vendet antarë të Bashkimit Evropian, tre vendet të Fushës Ekonomike Evropiane, vendet kandidate( Kroacia, Turqia dhe Maqedonia)

dhe vendet e Evropës Perëndimore me kushtë që të kenë nënshkruajtur Memorandumin për Mirëkuptim” .

Ambasadori I Republika se Maqedonisë, Blerim Reka I cili është me mision në Bashkimin Evropian sëbashku me Drejtorin e Përgjithshëm të Drejtorisë për Arsim dhe Kulturë të Komisionit Evropian Odil Kventin, më 29 janar të vitit 2008 nënshkruajtën Memorandum Mirëkuptimi “Kultura 2007-2013”.

Si rrjedhojë e nënshkrimit të Memorandumit, Maqedonia me plotë të drejtë u bë pjesmarëse e këtij programi mjaftë të rendësishëm.

“Në programin “Kultura 2008-2013” marrin pjesë të 27 vendet antarë të Bashkimit Evropian; tre vendet të Fushës Ekonomike Evropiane; vendet kandidate( Kroacia, Turqia dhe Maqedonia) dhe vendet e Evropës Perëndimore me kushtë që të kenë nënshkruajtur Memorandumin për Mirëkuptim “, tha Kordinatore e projektit , Biljana Prentovska

Programi kulturor I inicuar nga Bashkimi Evropian ka buxhet prej 408.000.000( milion) euro dhe paraqetë instrument për përkrahjen , promovimin dhe bashkpunimin mes operatorëve kulturore evropian në periudhen nga 2007 deri ne
vitin 2013.

“Të gjithë të interesuarit programet kulturore mund ti paraqesin nga të gjitha sferat e kulturës duke lënë anash ato programe që kanë të bëjnë më Sektorin Adiovizuel për të cilat Bashkimi Evropian posedon programë të posacem “Media 2007-2013” , informuan dje nga Ministria e Kulturës.

Aplikantët që do të fitojnë do të mund të shfrytëzojnë 50 % nga fondi I Bashkimit Evropian për realizimin e programeve paraprak.

Në Ministrinë e Kulturës madje është formuar seksion I vecante “Pika për kontakt kulturor”, e cila do tu ndihmoj të interesuarit për konceptin dhe aktivitetet në kuadër të programit.

No comments: