Friday, November 9, 2007

Rritja e pagave per 10% ne institicionet shendetsore

Ministria e Shendetesis ne bashkpunim me Sindikaten e Pavarur te shendetesise, Farmacise dhe Mbrojtjes sociale, kane arritur marrëveshje per percaktimin e pages me te ulet dhe menyren e llogaritjes se pagave ne veprimtarine shendetesore.

Deri te një marrëveshje e këtillë erdhi pas konstatimit të përbashkët se janë shtuar shpenzimet e jetes,janë marë parasyshë mundesite ekonomike, niveli i pergjithshem i pagave ne vend, shpenzimet sociale dhe faktoret tjere ekonomik e social.

Paga me e ulet deri tash arrinte shumen prej 3740 denar. Me marrëveshjen e re, paga me e ulet do te arrije shumen prej 5566 denar.

Kjo marrëveshje bazë ka Marrveshjes Kolektive. Sipas saj shuma e të ardhurave nuk mund të jetë mbi 25 % nga paga e punonjesve per klinika, institute dhe klinika spitalore, 20 % per spitalet e pergjithshme dhe spitalete posacme dhe 15 % nga paga e punonjesve per te gjitha institucionet tjera shendetesore publike.

Sindikata e Panvarur e Shendetesis, Farmacise dhe Mbrojtjes Sociale me marrveshjen e arritur me Ministrine e Shendetesis eshte pajtuar qe ne afat prej 30 ditesh nga dita e lidhjes se kesaj marrveshjeje te gjitha institucionet shendetesore publike ti harmonizojne aktet per pagesen e të radhurave.

No comments: